Manga

Starving Anonymous 03
Kuraishi, Yuu,Inabe, Kazu,Mizutani, Kengo

Marvel: Who's Who
Hartley, Ned

Im Namen der Meerjungfrau 03
Fumikawa, Yoshino, Tashiro, Miya


Takeshima, Eku


Matsumoto, Naoya


Nomura, Yusuke


Yajima, Aya, Gotouge, Koyoharu


YORUHASHI


Sawada, Yukio


Shinkoshoto,Kazabana, Huuka,Friendly Land


Kling, Marc-Uwe